meta data voor deze pagina

EN

EN is de afkorting voor Europese Norm. Normen zijn gedocumenteerde, niet-bindende overeenkomsten waarin belangrijke criteria voor goederen, diensten en processen zijn vastgelegd. Ze dragen ertoe bij dat goederen en diensten geschikt zijn voor hun doel, met elkaar vergeleken kunnen worden en onderling compatibel zijn. Dit geldt ook voor Europese normen, die bovendien door een Europese normalisatieorganisatie goedgekeurd en openbaar moeten zijn.

Geharmoniseerde normen

Normen spelen een nuttige rol bij de vorming van de interne markt doordat ze dienen als basis voor de zogenaamde „nieuwe aanpak“-richtlijnen. Deze Europese wetgeving stelt de essentiële eisen vast waaraan producten moeten voldoen om in de hele Europese Unie in de handel te mogen worden gebracht. De „nieuwe aanpak”-richtlijnen zijn bijzonder omdat ze geen technische details geven, maar algemene veiligheidseisen bevatten. De fabrikanten moeten deze algemene „essentiële” eisen technisch invullen. Eén van de beste manieren waarop ze dat kunnen doen, is speciaal daarvoor opgestelde Europese normen toe te passen. Deze normen worden „geharmoniseerde normen” genoemd. Als ze worden toegepast, is er een „vermoeden van overeenstemming” met de richtlijn waarvoor ze zijn geschreven.

Normalisatieorganisaties

Er zijn drie Europese normalisatieorganisaties die Europese normen opstellen:

 • het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) dat alle sectoren bestrijkt behalve elektrotechnologie en telecommunicatie;
 • het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (Cenelec) behandelt normen voor de elektrotechniek;
 • het Europees Normalisatie-instituut voor de Telecommunicatie (ETSI) stelt normen op voor de telecommunicatie en bepaalde aspecten van radio- en televisiedistributie.


 • EN 120 (Wood based panels - Determination of formaldehyde content - Extraction method called the perforator method)
  Houtachtige plaatmaterialen - Bepaling van het formaldehydegehalte - Extractiemethode genoemd perforatormethode
 • EN 527 (Office furniture - Work tables and desks)
  Kantoormeubelen - Werktafels en bureaus
 • EN 1023 (Screens)
  Scheidingswanden
 • EN 1047-1 (Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to fire - Part 1: Data cabinets and diskette inserts)
  Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor de brandwerendheid - Deel 1: Brandwerende kasten en disketteverpakkingen
 • EN 1143-1 (Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary - Part 1: Safes, ATM Safes, strongroom doors and strongrooms)
  Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden van de weerstand tegen inbraak - Deel 1: Safes, geldautomaatkluizen, kluisdeuren en kluizen
 • EN 1335 (Office furniture - Office work chair)
  Kantoormeubelen - Kantoorstoelen
 • EN 12281 (Printing and business paper - Requirements for copy paper for dry toner imaging processes)
  Papier voor drukwerk en kantoor - Eisen aan kopieerpapier voor kopieerprocessen met droge toner
 • EN 12283 (Printing and business paper - Determination of toner adhesion)
  Papier voor drukwerk en kantoor - Bepaling van de tonerhechting
 • EN 12464-1 (Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places)
  Licht en verlichting - Werkplekverlichting - Deel 1: Werkplekken binnen
 • EN 12529 (Castors and wheels - Castors for furniture - Castors for swivel chairs - Requirements)
  Transportwielen - Zwenkwielen voor meubelen - Zwenkwielen voor stoelen - Eisen
 • EN 13761 (Office furniture - Visitor chairs)
  Kantoormeubelen - Stoelen voor bezoekers
 • EN 14073 (Office furniture - Storage furniture)
  Kantoormeubelen - Bergmeubelen
 • EN 14074 (Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strenght and durability of moving parts)
  Kantoormeubelen - Tafels en bureaus en bergmeubelen - Beproevingsmethoden voor de bepaling van de sterkte en duurzaamheid van bewegende delen
 • EN 14434 (Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test methods)
  Schrijfborden voor onderwijsinstellingen - Ergonomische, technische en veiligheidseisen en hun beproevingsmethoden
 • EN 14450 (Secure storage units - Requirements, classification and methods of test for resistance to burglary: Secure safe cabinets)
  Waardeberging - Eisen, classificatie en beproevingsmethoden voor weerstand tegen inbraak - Inbraakwerende kasten
 • EN 14703 (Furniture - Links for non-domestic seating linked together in a row)
  Meubelen - Verbindingen voor niet-huishoudelijke gekoppelde zitmeubelen in een rij - Sterkte en veiligheidseisen en beproevingsmethoden
 • EN 15372 (Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables)
  Meubelen - Sterkte, duurzaamheid en veiligheid - Eisen voor tafels voor niet-huishoudelijk gebruik
 • EN 15659 (Secure storage units - Classification and methods of test for resistance to fire - Light fire storage units)
  Waardeberging - Eisen en beproevingsmethoden voor brandwerendheid - Lichte brandwerende opslageenheden
 • EN 15713 (Secure destruction of confidential material - Code of practice)
  Zekere vernietiging van vertrouwelijk materiaal - Praktijkrichtlijn